Gwarancja i serwis

PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ KARISMA SP. Z O.O.

Karisma Sp. z o.o. działając, jako Dostawca odpowiada za jakość dostarczanych tkanin pod warunkiem ich właściwego zamontowania i konserwacji - na wyrobach gotowych - oraz właściwego transportu i przechowywania.

W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad ukrytych dostarczonej do Odbiorcy tkaniny w okresie 24 miesięcy (rękojmia za wady) od daty dostawy – Strony przyjmują następujące zasady postępowania:

Do ww. należy dołączyć następujące dokumenty i informacje:
 • kopię faktury potwierdzającej sprzedaż wadliwej tkaniny
 • w przypadku wystąpienia wady tkaniny na gotowym wyrobie: kopię dowodu zakupu wyrobu przez Klienta oraz zgłoszenie reklamacyjne Klienta
 • element wyrobu z wadliwą tkaniną – w celu zbadania zasadności zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia mailowego prosimy także o dostarczenie, np. drogą pocztową kuponu tkaniny)
 • inne dokumenty lub informacje wg. potrzeb: zdjęcia, notatkę z oględzin itp.

W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego bez uwzględnienia któregokolwiek z wyżej opisanych punktów – Karisma Sp. z o.o. odrzuci wszelkie roszczenia Klienta.

Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

UZNANIE REKLAMACJI:

W przypadku Tkanin pozostających na magazynie Klienta – Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwej tkaniny – na wolną od wad.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wymiana nie jest możliwa – Klient może odstąpić od zakupu wadliwej tkaniny – tkanina ulega niezwłocznemu zwrotowi, a Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty i korekty faktur(y) VAT w terminie 7 dni roboczych.

W przypadku tkanin na gotowym wyrobie:

 • Klient przesyła do Karisma Sp. z o.o. kalkulację wraz z dokumentacją poniesionych kosztów na wykonanie naprawy. Karisma Sp. z o.o. zwraca Klientowi zaakceptowane koszty naprawy.  
 • w przypadku, gdy naprawa wyrobu nie jest możliwa lub nie jest uzasadniona ekonomicznie, a Klient żąda obniżenia ceny sprzedaży wyrobu - Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów związanych z obniżeniem ceny, ale w kwocie nie większej niż wartość tkaniny użytej w wyprodukowanym gotowym wyrobie, określonej w kalkulacji (wykazującej zużycie tkaniny).

Karisma Sp. z o.o. prowadzi korespondencję z Klientem we własnym zakresie.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją:

 • zamontowania tkaniny na gotowym wyrobie
 • użytkowaniu produktu przez Klienta
 • przechowywaniu lub konserwacji gotowego wyrobu
 • uszkodzenia i wady powstałe w jakichkolwiek okolicznościach, za które nie odpowiada
  KARISMA Sp. z o.o.
 • naturalne zużycie produktu
 • reklamacji nie podlegają również różnice w tkaninach wynikające z różnych serii produkcyjnych realizowanych przez producenta tkanin.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy obowiązującego prawa (Kodeks Cywilny).

Załączone pliki: